Afbrænding

Ifølge Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse om affald er det ikke tilladt at afbrænde affald. Kommunalbestyrelsen kan dog uanset dette forbud i et regulativ bestemme, at det er tilladt at afbrænde haveaffald.

Afbrænding af haveaffald bør, ud fra et miljømæssigt synspunkt, være den sidste mulighed, der vælges, når man skal bortskaffe sit haveaffald.

Kan haveaffald ikke bortskaffes ved hjemmekompostering eller på genbrugsstation, skal reglerne herunder følges.

Regler for afbrænding af haveaffald

  • Haveaffald omfatter grene, nedfaldsblade og planteafklip m.v.
  • Afbrænding må kun foretages i mindre omfang. Dvs. en lille bunke på max. 0,2 m3 – eller hvad én 200 l tønde kan rumme.
  • Haveaffaldet skal være tørt inden det antændes.
  • Afbrænding af haveaffald kan ske på hverdage fra solopgang til solnedgang, men ikke efter kl. 18.00.
  • På lørdage er det ikke tilladt at foretage afbrænding efter kl. 12.00. Der må ikke foretages afbrænding på søn- og helligedage.
  • Der skal vises hensyn til naboerne i området, tag hensyn til vindretningen, så omkringboende ikke generes af røg og lugt.
  • Røgen må ikke være til væsentlig ulempe for trafikken.